Jste počítačově gramotní?


ECDL Otázka, která v mnoha mladých lidech vyvolává nepochopení, pousmání ci opovržení. „Jasne že jó…, dyt u pocítace sedim furt, na síti najdu všecko a skajpovat nebo mejlovat je v poho, proc se ptáš, vo co de?“, odpoví vám treba práve váš syn. V duchu polemizujete sami se sebou, „Panebože, co z toho kluka bude, od rána do noci sedí u pocítace, stále tam neco delá, sice tomu moc nerozumím, ale asi je to neco duležitého“. Každou chvíli slyšíte, jak mluví technickou recí vyvolávající ve vašich ocích respekt.

Vetšina mladých lidí si myslí, že jejich znalosti, schopnosti a dovednosti pri používání pocítace jsou na velmi dobré úrovni a že je nemuže nic prekvapit. Pravdou je, že tito lidé jsou velmi casto opravdu zkušení a bravurne zvládají prolézání Internetu a mezilidskou komunikaci všeho druhu. Nekdo si tvorí vlastní webové stránky, nekdo dovádí své fotografické výtvory k dokonalosti. Nekdo se jen baví tím, že stále prestavuje pocítac a metodou pokusu a omylu opakovane instaluje veškerý software, ke kterému se dostane. Tyto jejich znalosti a dovednosti jsou však ve vetšine prípadu úzce zamerené pouze na tu ci onu oblast využívání pocítace.

Pocítac je samozrejme nástroj pro zábavu a pro komunikaci, ale také pro práci. Dnes už je v podstate jedno, jestli budoucnost našich potomku bude spojena s podnikáním nebo zamestnáním…, a vubec už témer nezáleží na druhu zamestnavatele, oblasti nebo oboru. Státní správa, školství, prumysl ci obchod, veda nebo doprava, všude najdete pocítace a témer všichni zamestnavatelé predpokládají, že budete umet s pocítacem zacházet. Nekteré studie dokonce tvrdí, že behem nekolika let bude 90% všech pracovních pozic vyžadovat znalost práce s pocítacem.

A jsme u toho. Co si myslíte, že znamená pojem „Znalost práce s pocítacem“? Kdo to ví? Je vubec možné shrnout predstavy všech zamestnavatelu do jednoho pytle a nejak je definovat? A potrebujeme je vubec nejak definovat?

Vzhledem k rozmanitosti pocítacu, pocítacových programu, jejich aplikací a úcelu, pro které se dají pocítace využívat, je prakticky nemožné, aby na otázku „Umíte pracovat s pocítacem?“ bylo možné seriózne odpovedet. A i kdyby, tázající bude mít stejne témer vždy ponekud jinou predstavu.

Z tohoto pohledu je prijímací pohovor do zamestnání vlastne hra, která nemá jasná pravidla. Když se budete tvárit sebevedome a obcas prohodíte nejaký ten odborný pocítacový termín, možná na neznalého personalistu zapusobíte a nakonec práci získáte. Dost možná bude ale nekdo z vás po pár týdnech prekvapen, že neumíte to, co zamestnavatel predpokládal. Obvykle pak následuje rozcarování, neúspech a deprese na strane jedné, anebo rozcarování a zbytecné neocekávané a vysoké investice do školení na strane druhé.

A jak z toho ven? Na to už prišli jiní…, tak asi pred dvaceti lety ve skandinávských zemích, které jsou v ocích mnoha z nás príkladem vysoké životní úrovne a sociálního standardu. Proste definovali obsah pojmu „umet pracovat s pocítacem“ jinak receno „pocítacovou gramotnost“ a jedním dechem vymysleli i zpusob, jak zjistit, že uchazec o zamestnání je nebo není pocítacove gramotný. No a pak už zbylo jen celé to nejak pojmenovat, a tak se narodil mezinárodní koncept pocítacové gramotnosti ECDL (European Computer Driving Licence), v mimoevropských zemích známý jako ICDL (International Computer Driving Licence).

Co je tedy ECDL?

ECDL je mezinárodne uznávaná, objektivní, celosvetove standardizovaná a nezávislá metoda pro overování pocítacové gramotnosti bežných uživatelu výpocetní techniky. Koncept ECDL zjištuje pomocí praktických testu, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informacní a komunikacní technologie alespon na takové úrovni, která odpovídá mezinárodne dohodnuté definici pocítacové gramotnosti.

… a jak je definována pocítacová gramotnost?

Pocítacová gramotnost nespocívá v technické znalosti konkrétního pocítace, detailní znalostí Windows nebo konkrétního pocítacového programu. Na první pohled to muže vypadat divne, ale ani úcetní bravurne obsluhující úcetní program, ani obchodník denne komunikující elektronickou poštou, ale ani technik z IT oddelení nemusí být pocítacove gramotní. Jejich odborná znalost muže napovedet, ale odpoved na základní otázku nedá. Tito lidé mají obvykle velmi dobré, ale jen selektivní znalosti práce s pocítacem.

Pocítacove gramotný clovek musí mít nejméne takové znalosti a dovednosti, které rovnomerne pokrývají všechny oblasti pocítacové gramotnosti, a to do hloubky uvedené v ECDL Sylabu. ECDL Sylabus je verejne dostupný, mezinárodne jednotný, jednoduchý a strukturovaný katalog znalostí a dovedností, které byly shledány dohodou národních informatických spolecností jako potrebné pro základní práci s pocítacem (http://www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php).

Pocítacove gramotnému cloveku je v zásade jedno, v jakém prostredí a s jakými programy pracuje. Vždy ví a ocekává, že aplikace pro zpracování textu musí umet formátovat odstavce a tisknout, stejne tak je mu jasné, že poštovní program musí být schopen odeslat prílohu a že nekde v nabídkách tabulkového procesoru urcite najde funkci pro automatický soucet hodnot v tabulce.

Pocítacove gramotný clovek má ucelenou a vecne správnou predstavu o tom, co pocítace a pocítacové programy dokážou, k cemu slouží, k cemu se nehodí, ale také co je a co není pri práci s pocítacem bezpecné, kde jsou rizika práce s pocítacem, kde mají pocítace nezastupitelnou úlohu a co, jak rychle a jak efektivne je pravdepodobne možné s využitím moderních ICT rešení dosáhnout.

K cemu slouží ECDL testování?

Obecne receno…, predevším ke zvyšování pocítacové gramotnosti uživatelu informacních a komunikacních technologií.

Puvodním a v minulosti jediným úcelem konceptu ECDL bylo testovat pocítacové znalosti a dovednosti uchazecu o zamestnání a tem úspešným vydat mezinárodne platný certifikát, který má pro budoucího zamestnavatele jasnou vypovídací schopnost o znalostech a dovednostech uchazece v oblasti používání pocítace jako nástroje. Tento úcel mel a stále má svuj smysl, zejména v oblasti realizace politiky zamestnanosti, rekvalifikací a pri prvním vstupu na trh práce.

V dnešní dobe je ale stále casteji ECDL testování vnímáno jako prirozená soucást jakéhokoli vzdelávacího procesu v oblasti ICT. Díky standardizaci, objektivite a nezávislosti procesu testování a hodnocení je jednoduchým a efektivním nástrojem pro overení získaných znalostí a dovedností. Nezanedbatelný není ani vliv ECDL testování na vzdelávané osoby, které s vedomím, že na konci školení budou skládat ECDL testy, venují školení mnohem vetší pozornost. Tento fakt sám o sobe zásadne zkvalitnuje výsledky samotného vzdelávání.

Jak se na ECDL testy pripravit?

Koncept ECDL nestanovuje, jakou formou má clovek požadované znalosti a dovednosti získat. Testy samotné jsou cástecne „edukativní“, tj. v prubehu ECDL testu se testovaná osoba dokáže rade vecí naucit. To ale samozrejme casto nestací.

Prakticky všechna akreditovaná testovací strediska (http://www.ecdl.cz/strediska.php), která se soucasne zabývají vzdeláváním v oblasti ICT, se jasne shodují na tom, že neexistuje jednotná a nejefektivnejší metoda, jak naucit lidi pracovat s pocítacem. Mnoha lidem vyhovuje prezencní forma školení, rada lidí jsou samouci a stráví mnoho casu nad vhodnou literaturou, mnozí pak rovnou zkouší, „co to udelá“, metodou pokusu a omylu.

V posledních nekolika letech se zacala výrazneji prosazovat metoda elektronického ucení, tzv. e-learning. V užším slova smyslu jde o využívání nejruznejších programových produktu a nástroju, které naplneny konkrétním vzdelávacím obsahem pomáhají casto interaktivní a praktickou formou uživatele pocítace vzdelávat. Výhodou tohoto systému vzdelávání je bezesporu mimo jiné velmi dobrá dostupnost vzdelávacího obsahu, zvlášte je-li vzdelávané osobe zprístupnen prostrednictvím síte Internet.

Kombinace vhodného e-learningového vzdelávacího nástroje a testu ECDL je pak tou nejlevnejší a nejrychlejší cestou jak v oblasti informacních a komunikacních technologií úcinne a smysluplne vzdelávat.

Jste pocítacove gramotní?

Zjistete to dríve, než to bude zjištovat váš budoucí zamestnavatel :-). Bližší informace najdete na www.ecdl.cz a www.ecdl.org. Nove také mužete svojí pocítacovou gramotnost overit na systému Windows 7.

Ing. Jirí Chábera, manažer ECDL-CZ pri Ceské spolecnosti pro kybernetiku a informatiku

Comments (1)
  1. Jurix says:

    Velmi zajímavý článek!

Comments are closed.

Skip to main content