Kansallista etätyöpäivää vietetään jälleen 21.9.2012


Lehdistötiedote 19.4.2012

Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy kumppaneineen järjestävät toisen Kansallisen etätyöpäivän perjantaina 21.9.2012. Viime syksynä kampanjaan osallistui yli 10 000 suomalaista ja lähes 200 organisaatiota. Tänä vuonna kampanjassa nostetaan esille etätyön pelisäännöt ja luottamus. Kampanjan suojelijana toimii työministeri Lauri Ihalainen.

Uusi teknologia mahdollistaa etätyön tekemisen aiempaa helpommin. Muutosta tukevat myös uudenlainen johtaminen, mukautuvat työtilat ja ihmisten asenteiden muutos. Hyötyjinä ovat niin työnantajat, työntekijät kuin ympäristökin.

”Etätyö perustuu luottamukseen työnantajan ja työntekijän välillä. Kun tekniset valmiudet etätyön tekemiseen on rakennettu, myös käytännön pelisäännöistä kannattaa sopia avoimella keskustelulla esimiesten ja henkilöstön välillä”, Microsoft Oy:n henkilöstöjohtaja Tytti Bergman sanoo. ”Meillä jokaiseen palaveriin voi osallistua myös verkon kautta, kenellekään ei tulisi mieleen kyseenalaistaa kollegan työskentelyn tehokkuutta, jos tämä ei ole näköetäisyydellä. Läsnä voi olla mistä tahansa.”

Etätyö yleistyy myös valtionhallinnossa

Myös valtionhallinnon henkilöstö on yhä kiinnostuneempi joustavista työnteon

tavoista. Sopimuksia säännöllisestä etätyöstä tehdään koko ajan lisää ja esimiehiä kannustetaan luomaan mahdollisuuksia etätyölle tehtävissä, joihin se sopii.

"Joustavat työnteon tavat, mukaan lukien etätyö, edistävät tehokkuuden lisäksi työssä jaksamista. Myös työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen eri elämänvaiheissa onnistuu paremmin. Etätyöstä on jo paljon hyviä esimerkkejä olemassa, mutta vieläkin tarvitaan lisää tekoja asian tunnetuksi tekemiseksi", hallitusneuvos Tuija Wilska Valtion työmarkkinalaitoksesta sanoo.

Kampanja tuo esiin etätyön monet hyödyt

Vuoden 2011 kampanjasta tehdyn kyselyn perusteella Kansalliseen etätyöpäivään osallistuneet yritykset ovat kokeneet ajasta ja paikasta riippumattoman työn lisäävän tuloksellisuutta, parantavan työssä jaksamista ja luovan työpaikoille myönteistä ilmapiiriä. Lisäksi työntekijät arvostavat työrauhaa, ajansäästöä ja mahdollisuutta rytmittää työ omien tarpeiden mukaan.

”Etätyö pitää mieltää yhdeksi ihan tavalliseksi työskentelytavaksi. Asiantuntijaorganisaatiossa se on erittäin kannatettavaa: etätyössä pystyy keskittymään ja työ on usein toimistossa tehtyä työtä tehokkaampaa”, kertoo yksi kampanjakyselyyn vastanneista.

”Etätyö vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi työtyytyväisyyteen. Se ei ole hankalaa, kun käytännöt on kerran mietitty”, toteaa toinen vastaaja.

Mukana olleet organisaatiot perustelivat kampanjaosallistumistaan mm. hyvillä etätyökäytännöillä, ympäristönäkökulmilla sekä halulla edistää etätyötä omassa organisaatiossa ja laajemminkin.

Microsoftin tuore Eurooppa-tasoinen etätyötutkimus puolestaan kertoo, että 63 prosentilla etätyön sallivista suomalaisyrityksistä on kirjatut etätyökäytännöt ja 83 prosenttia yrityksistä hyväksyy etätyönteon. Samanaikaisesti 88 prosenttia vastanneista uskoo teknologian parantavan tiimityöskentelyä.

”Saamamme palaute kertoo selvästi, että tyytyväisimpiä työpaikoilla ollaan silloin, kun etätyö on hyvin suunniteltua ja organisoitua, pelisäännöt ovat selvät ja ne kohtelevat työntekijöitä tasapuolisesti”, kertoo kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola Suomen ympäristökeskuksesta.

Tavoitteena osallistujien määrän tuplaus

Viime syksynä järjestettyyn ensimmäiseen Kansalliseen etätyöpäivään osallistui 10 300 henkeä, joiden ansiosta Suomessa jäi ajamatta lähes 400 000 kilometriä työmatkoja, ruuhkissa istuttiin yli 8 000 tuntia vähemmän ja 50 tonnia hiilidioksidia jäi päästämättä taivaalle. Mikäli sama määrä ihmisiä etätyöskentelisi joka perjantai, Suomessa säästettäisiin vuosittain yli 18 miljoonaa työmatkakilometriä ja hiilidioksidipäästöt putoaisivat 2 360 tonnia.

"Tänä vuonna tavoitteenamme on saada tuplasti lisää etätyöpäivään osallistujia. Kampanjan saama palaute oli niin myönteistä, että uskomme ihmisten innostuvan mukaan. Kampanja puhuttelee sekä niitä, jotka tekevät etätöitä että niitä, joiden työhön se sopisi, mutta jotka syystä tai toisesta eivät ole saaneet siihen mahdollisuutta", kampanjavastaava Terhi Jaakkola Microsoftilta sanoo.

Katso lisää etätyöstä ja tule mukaan kampanjaan www.etatyopaiva.fi

Neljä faktaa etätyöstä:

 1. Suomi on monien tutkimusten mukaan yksi Euroopan kärkimaita etätyösovelluksissa. Etätyön tekeminen Suomessa on seitsenkertaistunut vuodesta 1990 vuoteen 2008.
 2. Etätyötä tekee 15 prosenttia palkansaajista vähintään satunnaisesti varsinaisen työpaikan ulkopuolella.
 3. Lisäksi palkansaajista 34 prosenttia tekee päätyöhönsä liittyviä töitä kotonaan joskus tai osittain, miehet hieman useammin kuin naiset ja toimihenkilöt useammin kuin työntekijät.
 4. Maantieteellisesti etätyötä tehdään eniten Etelä-Suomen läänissä, missä noin viidesosa työllisistä tekee etätyötä ainakin satunnaisesti.


Lisätietoja

Kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1656, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

Kampanjavastaava Terhi Jaakkola, Microsoft Oy, puh. +358 50 5359 169, etunimi.sukunimi@microsoft.com

Henkilöstöjohtaja Tytti Bergman, Microsoft Oy, puh. 050 55 55 342, etunimi.sukunimi@microsoft.com

Etätyö valtionhallinnossa

Hallitusneuvos Tuija Wilska, Valtion työmarkkinalaitos, puh. 09 1603 4919, etunimi.sukunimi@vm.fi

 

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Suomen ympäristökeskuksen osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutkimustietoon sekä vankkaan asiantuntemukseen.

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Heinäkuussa 2011 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 69.94 miljardia US dollaria.

 

Yhteenveto tutkimustuloksista 19.4.2012

Etätyö yleistyy, mutta teknologian hidas omaksuminen sekä jäykkyys yrityskulttuurissa viivästyttävät kehitystä

Microsoftin teettämä tutkimus osoittaa, että eurooppalaisissa yrityksissä on vielä tehtävää joustavan työskentelyn omaksumisessa. Etätyötä mahdollistavaa teknologiaa otetaan verrattain hitaasti käyttöön ja johtamista ei ole vielä osattu täysin sopeuttaa uusiin työtapoihin. Tämä hidastaa tuottavuuden kasvua, kustannussäästöjä sekä työtyytyväisyyden parantumista.

Microsoftin teettämän selvityksen mukaan suurin osa länsieurooppalaisista yritysjohtajista suhtautuu hyvin toiveikkaasti etuihin, joita joustavat työkäytännöt voivat tuoda liiketoiminnalle ja työntekijöille. Silti strategiat uusien työskentelytapojen toteuttamiseksi näyttävät käytännössä olevan vielä tekemättä. Vaikka yritykset yhä useammin antavat työntekijöilleen vapautta valita missä ja milloin työnsä tekee, suurin este työntekijän näkökulmasta on oikean teknologian saatavuus sekä johdon ohjaus. Täysin joustava työskentely on todellisuutta vain tietotyöntekijöiden vähemmistölle eurooppalaisissa yrityksissä. 

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen toteutti Vanson Bourne marraskuussa 2011. Haastateltavia yrityspäättäjiä oli yhteensä 1 500 viidessätoista Länsi-Euroopan maassa. Suomessa haastatteluja tehtiin 100.

Poimintoja tutkimustuloksista Suomessa (suluissa Länsi-Euroopan keskiarvo):

 • 68 % (62 %) organisaatioista on vakuuttunut siitä, että on tärkeää tarjota joustavia työjärjestelyitä osaavan työvoiman houkuttelemiseksi ja pitämiseksi.
 • 71 % (77 %) esimiehistä on sitä mieltä, että joustava työskentely lisää työn tuottavuutta. Tuottavuus arvioidaan lisääntyvän keskimäärin 37 %:lla (46 %).
 • 83 % (82 %) työnantajista sallii etätyönteon. 63 % (63 %) näistä yrityksistä sallii työntekijöiden omien laitteiden käytön työntekoon.
 • Kuitenkin, kun tätä verrataan työntekijöiden näkemyksiin, asia näyttää erilaiselta??: vain 71 % (64 %) palkansaajista sanoo hänellä olevan mahdollisuus tehdä etätyötä, ja 46 % (29 %) sanoo saaneensa kirjatut ohjeet etätyökäytännöistä.
 • Vaikka 63 % (71 %) etätyön sallivista työnantajista sallivat työntekijöiden omien laitteiden käytön työnteossa, silti vain 53 % (17 %) tarjoaa yhdistelmän etätyön mahdollistavia perustekniikoita, kuten kannettava tietokone, älypuhelin ja etäyhteys työnantajan verkkoon.
 • 42 % (33 %) etätyön sallivista yrityksistä tarjoaa etätyöpöytäyhteyden, jonka avulla voi työskennellä toimiston ulkopuolella.
 • 88 % (89 %) uskoo teknologian parantavan tiimityöskentelyä, mutta vain 51 % (41 %) on viimeisen vuoden aikana investoinut yhteistyöteknologiaan, kuten pikaviestimiin, videoneuvottelu- tai muihin yhteistyöratkaisuihin.
 • 71 % etätyön sallivista työnantajista luottaa työntekijänsä olevan tuotteliaita etätyössä, mutta vain 56 % (52 %) työntekijöistä uskoo työkaverinsa olevan tuottelias tehdessään etätöitä.
 • 19 % (25 %) etätyön sallivista työnantajista mittaa joustavan työnteon vaikutuksia.
 • Länsi-Euroopan maat, joissa yritykset todennäköisemmin sallivat joustavan työnteon ovat Saksa, Britannia ja Norja. Vähiten avoimia joustavalle työnteolle ollaan Belgiassa, Portugalissa ja Italiassa.
Comments (0)

Skip to main content