Aplikační virtualizace a distribuce virtualizovaných aplikací pomocí System Center Configuration Manageru 2007 R2 (3. díl)


Microsoft System Center Configuration Manager 2007 a Microsoft Application Virtualization jsou ideální kombinací pro business kritické projekty. Shrneme-li poznatky z minulých dílů, tak App-V přidává novou dimenzi pro aplikační management abstrakcí aplikací a jejich komponent od operačního systému, dále pak Configuration Manager 2007 R2 poskytuje dynamické doručování a spouštění takto vytvořených aplikací. Taková řešení redukují možné konflikty aplikací a snižují nároky na testování, čímž akcelerují čas potřebný pro zavední aplikací do produkčního prostředí. Celé prostředí je možné vidět na obrázku níže. Dnes se zaměříme na samotnou distribuci aplikačního balíčku pomocí Configuration Manageru 2007 R2.

kos1

Průvodce - Virtual Application Package

V SCCM 2007 R2 nabízíme balíček s virtualizovanou aplikací jako standardní balíček aplikace, tedy přes konzoli Configuration Manageru 2007 R2 z uzlu System Center Configuration Manager > Site Database > Computer Management > Software Distribution > Packages. V kontextovém menu zvolíme New > Virtual Application Package a dojde ke spuštění průvodce.

kos2

V průvodci New Virtual Application Package Wizard vybereme XML soubor vytvořený pomocí App-V Sequenceru. Postup, jak vytvořit tzv. Manifest XML soubor s metadaty pro požadovanou virtualizovanou aplikaci pomocí App-V Sequenceru jsem popisoval v minulém díle.

kos3

V sekci Virtual applications referenced by this manifest dojde k načtení všech komponent aplikačního balíčku definovaného v XML souboru. Po kliknutí na tlačítko Next se přepneme do sekce General, kde již pojmenováváme vytvářený balíček pro Configuration Manager 2007 R2.

kos4

Ve specifikaci datového zdroje zvolíme tzv. sekvenční aplikační úložiště. Tímto úložištěm může být buď síťová cesta, kde máme uloženou existující virtualizovanou aplikaci nebo síťová cesta definovaná v procesu sekvencování. Destination directory je umístění, kde bude uložena App-V aplikace pro Configuration Manager 2007 R2. Destination directory musí být v rozdílném úložišti od Source directory, aby nedošlo k přepsání souborů.

kos5

Na kartě Security jsou definována oprávnění v konzoli Configuration Manageru 2007 na úrovni třídy a instance. Jde o klasické přidělení oprávnění pro přístup v konzoli k datům.

kos6

Na závěr nám zbývá Summary s detailním přehledem o zadaných údajích a závěrečná informace o úspěšném či neúspěšném vytvoření aplikačního balíčku pro Configuration Manager 2007 R2. kos7kos8

V konzoli Configuration Manageru 2007 R2, v uzlu Software Distribution > Packages pak máme k dispozici aplikační balíček (v našem případě XML Notepad 2007) k distribuci.

kos9

Jakmile máme balíček, tak můžeme přejít k rutinním činnostem, jako je přidání balíčku na distribuční bod a následné nabídnutí na Collection (kolekci). V následující sekvenci znázorním jak nabídnout vytvořený balíček na kolekci počítačů. V konzoli klikneme na balíček pravým tlačítkem a zvolíme volbu Distribute > Software, čímž dojde ke spuštění průvodce Distribute Package Wizard.

kos10 kos11 kos12kos13 kos14 kos15kos16 kos17 kos18

Jak vlastně probíhá doručování virtuálních aplikací pomocí Configuration Manageru?

Configuration Manager podporuje dvě metody doručování virtuálních aplikací na klienty: streaming a lokální doručení (tedy download a spuštění). Pojďme se podívat blíže na oba procesy.

Streaming process

  1. App-V specialista na tvorbu aplikačních balíčků vytvoří virtuální aplikační balíček pomocí App-V Sequenceru a uloží jej na App-V síťového úložiště.
  2. Administrátor Configuration Manageru vytvoří virtuální aplikační balíček pomocí průvodce New Virtual Application Package v konzoli Configuration Manageru. Průvodce zajistí zkopírování obsahu App-V zdrojové složky na síťový server Configuration Manageru a balíčku přiřadí ID identifikátor.
  3. Zároveň doručení App-V balíček na distribuční body.
  4. Administrátor Configuration Manageru vytvoří novou Advertisement (nabídku) na počítače umístěné v Collection (kolekci – soubor objektů), které požadují daný balíček.
  5. Klient Configuration Manageru přijme nabídku a zaregistruje nový aplikační balíček pro App-V klienta. App-V klient vytvoří zástupce programu a FTA (File Type Associations) pro každý program z aplikačního balíčku.
  6. Nyní uživatel může kliknout na zástupce, který je asociován s novým balíčkem.
  7. App-V klient nastreamuje požadovaný blok aplikačního balíčku přímo z distribučního bodu Configuration Manageru do cache App-V klienta. Jakmile je první blok načten, dojde k prezentování aplikace na klientském počítači.

Streaming App-V aplikací je uskutečňován přes síťové protokoly HTTP nebo HTTPS v případě, že je použit standardní Distribution Point. Streaming přes SMB je použit u Branch Distribution Pointu. Když je streaming prováděn ze standardního Distribution Pointu a site je v Mixed Mode, je použit síťový protokol HTTP. Síťový protokol HTTPS v případě Native Mode.

kos19

Lokální doručení (Download and Execute)

AppV Sequencer můžeme také využít k vytvoření MSI balíčku s virtualizovanou aplikací. Tento mód je určen uživatelům, kteří potřebují virtualizované aplikace, ale nemají např. dostatečnou šířku pásma linky. App-V Standalone mode poskytuje nasazení tzv. MSI wrapped virtual application pomocí CD, USB nebo integrací do existujícího systému pro doručování MSI balíčků.

kos20

V dnešním díle jsme si popsali proces vytvoření aplikačního balíčku v konzoli Configuration Manageru 2007 R2, v příštím a zároveň pro tuto chvíli poslédním dílem se zaměříme na distribuci Microsoft Office 2010 pomocí výše zmíněných technologií.

- Petr Košec (MVP)

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content