8 Μαρτίου! Έχεις ακόμα internet?

?? s?µßa??e? st?? pe??pt?s? p?? ?? ?p?????st?? µa? ?a p?s??? ??µata ??p???? ???a??µ???? d??t??? botnet? St?? ??s?a e?a?t?µaste ap? ta ???a t?? fa?tas?a? t?? e??st?te d?a?e???st?-e????µat?a t?? Command & Control Server. ?? s????e?? d?ast????t?te? t??? pe???aµß????? ???p? t?ape????? ???a??asµ??, cookies, ??d???? mail, ftp, social networks etc. St?? te?e?ta?e? e?d?se?? ????µe de? ep?s?? t?? p??s???? t??…


Νέο spamming botnet?

?? te?e?ta?? d??st?µa ß??p? ??t??? ????s? ap? irc bots ta ?p??a ?ata?????? ?a ?????ta? a?t?µat?p???µ??a spam bots. ?e? ??????? a? ß??p??µe p??? ??p??? µe???? d??t?? t?p?? Rustock (http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!rustock) a??? s?????a ??e? ???e? a?s??t? t?? pa???s?a t??. ????µe ?a? ??µe ???p??, t? de??µa µa? ?p?? ?a de?te ??e? ?aµ??? de??t? “p??stas?a?” . ??ßa?a a?t? s?µßa??e? ??at?…


Exchange , spamhous & ολίγον από network tracing

?e??t?? ???s?µ?p??e? ??a anti-spam ??s? t?? ??ste? p?? d?a??te? d??e?? ? www.spamhaus.org, ? s???e???µ??? ?p??es?a p??sf??eta? d??e?? ?a? ?e?t????e? µe t? ???s? dns queries. ??e? ???µ?ste? ???p?? ? Exchange s?µf??a µe t?? ?d???e? p?? d????ta? st? p??????µe?? site a??? t?? te?e?ta?? ?a??? ????? ?a a????e? ??t? (?p?? p??ta) ?? ???ste? ????? a???se? ?a ?aµß????? µe????…


LDAP SSL (tcp.port==636) ε και;

Τις περισσ?τερες φορ?ς που συναντ?με εφαρμογ? η οπο?α χρει?ζεται να επικοινων?σει με DC μ?σω ldap (389 tcp) τ?τε το προτιμ?τερο ε?ναι να χρησιμοποι?σουμε το secure ldap ? ldap ssl ?στε να προστεθε? ?να παραπ?νω layer που θα παρ?χει encryption ?ρα και ασφ?λεια στην επικοινων?α. Το ldap ε?ναι ?πως φα?νεται και απ? τα παραπ?νω clear text…


Application layer firewall

Βρ?θηκα πρ?σφατα σε μια εγκατ?σταση στην οπο?α η παλι? υποδομ? Standard ISA 2006 αντικαταστ?θηκε απ? Forefront TMG Enterprise Array. Κατ? τη δι?ρκεια των δοκιμ?ν παρουσι?στηκαν προβλ?ματα στην επικοινων?α του smtp server στη DMZ (exchange) και του εσωτερικο? mail server οπ?τε μου ζητ?θηκε να ρ?ξω μια ματι?. Η εγκατ?σταση ε?χε ως εξ?ς: Η εξωτερικ? αλληλογραφ?α κατ?ληγε…


Ένα malware με πολλά ταλέντα!

Το rimecud ε?ναι ?να αρκετ? γνωστ? malware-bot το οπο?ο διεκδικε? και την πρωτι? για το 2010!  http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#section_3_1 Πριν ξεκιν?σω ας δο?με τι λ?ει το www.virustotal.com σχετικ? με τα executables που κατ?βηκαν. Τι να πω; τα νο?μερα μιλ?νε απ? μ?να τους! Βλ?πετε π?σο χαμηλ? ε?ναι το ποσοστ? εντοπισμο? απ? τα Antivirus. Οπ?τε ας π?ρουμε μια καλ?…


SMB2 protocol? Δυσκολάκι

????µe t? pa?a??t? se?????: ???st?? µe Office 2007 p??spa?e? ?a a????e? excel files ap? ??p??? unc path (smb network share, \\server1). ?a .xlsx a??????? ????? p??ß??µa e?? ta .xls ??e?????ta? pe??p?? 1 ?ept? ap? ?d?? p??ta share. E????? t? s?µp??asµa p?? p??? eµe?? st?? Microsoft ??t? ????µe a????e? st? Office 2007 ?a? d?µ?????e? a?t? ta…


Το όνομα αυτού Adobe Reader X

?ts? ?a ???µ??eta? p???? ? ???? PDF viewer/reader t?? Adobe . (http://www.adobe.com/products/reader.html). ?? ??? ???eta? ?a p??s??se?, µa ßeßa??? asf??e?a! ?? portable document format ???s?µ?p??e?ta? e????? ??a t?? a?ta??a?? ?e?µ???? µ?s? internet ?p?te ? µe???? t?? d?µ?t???t?ta de? p??ase apa?at???t? ap? t??? ??ße???-e????µat?e?. H Adobe µe t?? te?e?ta?a ??d?s? p??spa?e? ?a ß??e? t???? se ??e?…


IT PRO Connections 2010

Για δε?τερη συνεχ? χρονι? συμμετε?χα στην καταπληκτικ? προσπ?θεια που γ?νεται απ? την ομ?δα του autoexec.gr. Φ?τος ε?χα την τιμ? και τη χαρ? να μιλ?σω για 2 διαφορετικ? θ?ματα που με απασχολο?ν ιδια?τερα. Προσωπικ? θεωρ? πως το επ?πεδο διοργ?νωσης κιν?θηκε σε πολ? υψηλ? επ?πεδα και αν αναλογιστε? κανε?ς το γεγον?ς πως η οργανωτικ? επιτροπ? ε?ναι ?νθρωποι…

4

Το Active Directory έχει bug! (network tracing παντού)

????? ??? e????e? t? replication se pe??ß????? AD µe 450+ Domain Controllers ?p?? ?p?????? µ????p??ß??µata ???? ??aµµ?? se ??p??a ?p??atast?µata. ?µfa???eta? ???p?? ??p???? developer ? ?p???? pa?ap????ta? ?t? ?????ta? t? ?d?? ldap query se 2 d?af??et????? DCs pa???e? d?af??et??? ap??t?s?! ?e ??? a????eta? e?d?af???? a??? s??? µ?? ?s??e? ??t? t?t???. ????? aµ?s?? e????? t? replication…

2