Efektivní učení s pomocí moderních technologií (www.rvp.cz)


Východiskem efektivního ucení je motivace, tím rozumíme potrebu dítete neco zjistit, vypocítat, sestrojit, najít nebo zduvodnit. Tato potreba narustá s úspechem!  Motivace je pro úspešné vyucování klícová. Je dusledkem rešení primerene nárocných úloh a úkolu. Žák, jenž reší úlohy ci úkoly príliš jednoduché, nemuže zažít radost, protože práce jej nudí až otravuje. Na druhé strane žák, který již pri prectení úlohy ztrácí nadeji, že by ji vyrešil, nemuže zažít radost, protože rezignuje nebo je dokonce frustrován. Z toho plyne duležitá dovednost ucitele: rozpoznat schopnosti svých žáku a dávat každému primerené úlohy, které mu umožní zažít radost z úspechu. Kvalitní efektivní výuka je o co nejvetším individuálním prístupu ucitele k žákum ci studentum.

Ucitel se musí snažit vzdelávat každé díte na maximum jeho možností. K tomu je nutné zmenit vzdelávací obsah tak, aby se pojmenovali dovednosti, které se budou systematicky graduálne rozvíjet v celém vzdelávacím systému, a stanovili se jednotlivé hladiny úrovne techto dovedností pro zjištení aktuální úrovne vzdelání u žáka a zároven stanovení strategii pro splnení další úrovne. Pro konkrétní príklad jsem si vybral matematiku. Dovednosti, které v matematice systematicky graduálne rozvíjíme v celém vzdelávacím systému, jsou napríklad rešení slovních úloh, prostorová a rovinná orientace, práce s císlem, rešení geometrických úloh ci treba práce s daty. Ke stanovení jednotlivých hladin úrovní techto dovedností využíváme v naší škole Bloomovu taxonomie. 

Pokud cílem celého vzdelávání je pro nás rozvoj myšlení žáku ci studentu, je tato taxonomie výborným systematickým vodítkem. Bloomova taxonomie obsahuje 6 úrovní nárocnosti myšlenkových operací od nejjednodušší zamerené na pouhé zapamatování pres porozumení, aplikaci, analýzu, vyhodnocení až po nejvyšší úroven tvorivost.   Pro predstavu uvádím príklad rozpracování hladin dovednosti rešení slovních úloh v matematice pomocí Bloomovy taxonomie

  1. hladina zapamatování – vyhledá a zapíše klícové informace ze slovní úlohy
  2. hladina porozumení – znázornení ci zakreslí slovní úlohy slovní úlohu
  3. hladina aplikace – stanový zpusob rešení a slovní úlohu vyreší
  4. hladina analýza – hledá další zpusoby rešení
  5. hladina hodnocení – vyhodnotí nejefektivnejší zpusob rešení
  6. hladina tvorivost – vytvárí slovní úlohy se stejnou strategií rešení

Zavádení vzdelávacího systému smerujícímu k individualizaci bez moderní IT technologií není možný. Nejdokonalejší pomocí pro ucitele je IT zarízení pro každého žáka ci studenta, neb v tu chvíli opravdu dojde k dokonalé individualizaci. Pomoc IT technologie s individualizací ve vzdelávání mužeme rozdelit na nekolik oblastí.

1. Vytvárení úloh na jednotlivé hladiny oborových dovedností Pokud žáci ci studenti reší úlohy na papír, postací nám k tvorbe bežný balík kancelárských programu obsahující textový, tabulkový ci prezentacní program. Pokud ale chceme IT technologii plnohodnotne využít k individualizaci, je dobré, aby žáci ci studenti rešili úlohy prímo v pocítaci. K tomu využíváme zatím hlavne software k interaktivním tabulím, který v uživatelsky jednoduchém prostredí umožnuje ucitelum tvorit aktivní úlohy schopné rešit i na dotykových zarízeních.

2. Kategorizace typu úloh a jejich vzájemné sdílení mezi uciteli.    Umístování vytvorených úloh do spolecného prostredí, které umožnuje sdílení, dnes není problém. Bud využíváme vnitrní intranet, nebo nove cloudovské prostredí prostrednictvím napríklad Office 365. Mnohem duležitejší pro individualizaci ve vzdelávání je však kategorizace úloh, která pomáhá systematicky trídit všechny vytvorené a uložené úlohy a hlavne ucí pedagogy si uvedomovat smysl, zamerení a nárocnost jednotlivých úloh pro žáky a studenty. U každé úlohy ci aplikace je nutné si uvedomit, kterou myšlenkovou operaci rozvíjí. Bohužel v soucasné nabídce vetšina aplikací ci výukových programu je méne nárocných, nebot rozvíjejí hlavne znalosti a porozumení odborných pojmu.  Úloh na zdokonalování analytického myšlení ci tvorivosti je obecne méne jak v ucebních tak v nabídce pocítacových programu ci dotykových aplikací.

3. Individuální prístup pri hodine  Pri poctu 25 žáku ci studentu ve tríde je individualizace výuky bez pomoci IT technologie složitá. Pokud každé díte trídy používá k výuce svoje zarízení, jsme schopni dosáhnout maxima individuálních možností jednotlivých žáku ci studentu. Žáci reší úlohy adekvátních jejich možnostem a na základe okamžité zpetné vazby postupne zvyšují svou nárocnost. Není to však klasický e-learningový kurz, který je vhodný hlavne k domácí príprave. V našem prípade je hlavní postavou ucitel, který urcuje typy úloh, dává zpetnou vazbu a motivuje žáky k vyšším nárokum. V naší tabletové tríde využíváme program LANSCHOOL, který uciteli umožnuje okamžité sledování cinnosti jednotlivých studentu a žáku, urychluje komunikaci je však i schopen vytvorit prostredí, ve kterém se žáci mohou pohybovat.   

Mgr. Jan KORDA reditel školy Základní škola a materská škola Lyckovo námestí 6, Praha 8-Karlín


Comments (0)

Skip to main content