Introduksjon til nettskyen med Windows Azure og muligheter for deg som partner


 

Windows Azure er en nettskyplattform som har eksistert helt tilbake til 2008. Plattformen har i de siste årene hatt fokus på det som i markedet er kjent som ‘Platform as a Service’ (PAAS). PAAS er ikke bare plattformen i skyen for å bygge morgendagens applikasjoner og tjenester, men også plattformen for å modernisere og effektivisere dagens applikasjoner. I juni i år introduserte Microsoft at Windows Azure vil utvides til området ‘Infrastructure as a Service’ (IAAS). Denne artikkelen tar for seg hvilke muligheter som ligger i denne plattformen for deg som er partner.

Microsofts definisjon av nettsky

 For å være sikker på at vi snakker om samme ting, la oss først starte med å definere hva som menes med nettsky/"cloud".

Microsofts overordnede visjon er å tilby en kontinuerlig skytjeneste for enhver person og for enhver virksomhet. Dette gir et inntrykk av hvor bredt vi tenker når det gjelder hvor viktig nettskyen er. For å få til dette har vi tatt all vår erfaring med å kjøre applikasjoner som har enorm skalering. Dette spenner seg fra tjenester som MSN som startet i 1995 til tjenester som Bing og Hotmail i dag, i kombinasjon med ekspertisen vi har med software som kjører i virksomheters datasentre.

Vi legger alt dette i tre nettskykonsepter:

 - Privat nettsky (private cloud) – partner eller kunde kontrollerer egen separat infrastruktur ved å bruke produkter som muliggjør en privat nettsky. Det er viktig å skille på et miljø som kun har en høy grad av virtualisering og et miljø som er virtualisert men også er satt sammen som en ressurspool, har en høy grad av selvbetjening, er elastisk og tilbyr modellen betal for det man bruker. Det siste miljøet er da det som dekker begrepet en privat nettsky.

 - Offentlig nettsky (public cloud) – nettskyleverandøren (Microsoft Windows Azure) forvalter plattformen for partner (eller kunde) i våre datasentre.

- Hybrid nettsky – en blanding av offentlig- og privat nettsky. Deler av infrastrukturen eksisterer i et annet datasenter men oppleves for sluttbruker som om det er det samme. Figuren under gir et overordnet bilde av de tre konseptene.

 

 

Figur 1 - Tre nettskykonsepter

 

Microsoft investerer tungt i konseptet hybrid nettsky. Med hybrid menes ikke bare at man har et bredt sett med tjenester og egenskaper i den offentlige og private nettskyen, men egenskapen til å bygge bro mellom de to. Fellestrekkene mellom Microsofts private og offentlige nettsky, er det som virkelig skaper magien i Microsofts strategi for nettskyen. Disse fellestrekkene med identitetshåndtering, virtualisering, forvaltning og applikasjonsutvikling gjør plattform særdeles unik.

Dette hybride bildet vil for mange virksomheter i de nærmeste årene være løsningen på hvordan de oppnår størst fordeler med nettskyen.

I denne artikkelen vil vi fokusere først og fremst på den offentlige nettskyen og delvis hybride miljøer.

Nettskytjenester

Videre skiller vi også på ulike nettskytjenester og hvordan disse henger sammen med komponenter i IT infrastrukturen. Dette gjelder henholdsvis tradisjonelt i datasenteret (on premises), infrastruktur som tjeneste, plattform som tjeneste og software som tjeneste. Se også figur nedenfor, blått har man ansvar for selv, grønt er ansvaret til nettskyleverandør.

 

 

Figur 2 – Nettskytjenester

 

Kort forklaring til de ulike tjenestene i figuren:

-   Med tradisjonell software kjørende i datasenteret vil man være ansvarlig for å forvalte hele stack’en – fra nettverkslaget til selve applikasjonen.

Infrastruktur som tjeneste (IaaS) -  den nedre delen av stack’en blir forvaltet av leverandør f.eks Microsoft (Windows Azure Virtual Machines). Kunden er fortsatt ansvarlig for å forvalte operativsystemet som kjører i en virtuell maskin og ikke minst selve applikasjonen. IaaS vil for mange bedrifter være det første steget ut i nettskyen for å dra nytte av kostnadsbesparelser, økt fleksibilitet, kortere tid til markedet og en betal for bruk modellen. Et eksempel på scenario er å kjøre SQL Server og SharePoint Server i IaaS. Plattformene kjører på tradisjonelt vis i virtuelle maskiner, men de virtuelle maskinene kjører i datasenteret til Microsoft. Et virtuelt nettverk (VPN) tilbys også som tjeneste for å koble dette IaaS miljøet med eksisterende infrastruktur i lokalt datasenter.

-  Plattform som tjeneste (PaaS) – alt fra nettverkslaget og opp til kjøretidskomponentene tilbys og forvaltes av plattformleverandøren. Denne tjenesten vil lette byrden for en utvikler og heller la ham fokusere på forretningslogikken til applikasjonen. Oppstartstiden vil være minimal ettersom både hardware og operasjonelle aspekter i plattformen er håndtert av leverandør. Veien for en applikasjon fra ide til virkelighet blir betraktelig kortere. På lengre sikt vil PaaS være bli dominante plattformen for moderne applikasjoner.

-   Software as a Service – her tilbyr leverandøren applikasjonen og abstraherer kunden fra alle de underliggende komponentene.

 

Hvorfor skal jeg som partner bry meg?

I følge en rekke analyser har IT sjefer og CIO’er gjort nettskyen til en prioritet, uavhengig av størrelsen på virksomheten eller industrien. En rekke mindre og mellomstore bedrifter vil ikke lenger ha IT eiendeler. Andre studier har vist at utgifter knyttet til nettskyleveranser vil tredobles mellom 2010 og 2013. I en studie på IT tjenester relatert til nettskyen identifiserte man at muligheter innenfor forvaltning, implementering og konsulentvirksomhet vil øke betraktelig i kommende år.

 

Hvilke muligheter har jeg som partner?

Nettskyen åpner en rekke muligheter for partnere. I dag har man identifisert en rekke scenarioer som danner grunnlaget for en virksomhets første steg ut i nettskyen. Noen av disse scenarioene er:

Innenfor Infrastruktur som tjeneste (IaaS):

-   Flytte test- og utviklingsmiljøer til Windows Azure for å redusere kostnader, frigjøre kapasitet i datasenteret, forkorte tiden til oppsett av miljø, gjøre ende til ende test med en replika av produksjonsmiljøet og ikke minst skru av miljøene når et prosjekt trappes ned.

-  Flytting av etablerte Microsoft plattformer som for eksempel SQL Server for å redusere kostnader på legacy eller ikke-kritiske applikasjoner. Alternativt SharePoint Server med sømløs kobling via VPN mot data og applikasjoner som ligger i lokalt datasenter. Betal for bruk prismodellen gjør det realistisk å skalere opp og ned avhengig av behov.

-  Flytting av tier 2 og tier 3 applikasjoner uten å endre noe av den underliggende koden.

Innenfor Platform as a Service:

-  Hybride applikasjoner er applikasjoner som utnytter nettskyen til for eksempel å skalere et web lag eller for å utveksle meldinger med eksterne parter. Dette betyr at applikasjoner har et "bein" i det lokale datasenteret og et "bein" i nettskyen.
Eksempler på slike applikasjoner kan være legacy applikasjoner som man ønsker å modernisere med minimale kodeendringer på eksisterende kodebase som for eksempel ved at man legger en rapporteringsløsning tilpasset mobile brukere i
nettskyen, eller applikasjoner som trenger å skalere raskere og på en mer kostnadseffektiv måte samtidig som dataene forblir i lokalt datasenter.

- Windows 8- og Phone apps hvor Windows Azure tilbyr ut-av-boksen funksjonalitet for meldingshåndtering, caching, notifikasjoner, geo-lokasjon, push notifikasjoner, håndtering av multimedia og mer. Dette gjelder også andre plattformen som iOS og Android.

-  Sammenkoblete enheter – man antar det vil være mer enn 35 milliarder "smarte" enheter innen 2015. Dette skaper et økt behov for dataoverføring, meldingshåndtering, datalagring og muligheter for å analysere.

- Lagring av data (backup og arkiv) utgjør et økende problem for mange virksomheter. Det er ikke uvanlig at datamengdene i dag øker med 50-60% år over år.

-  Håndtering av "Big data" for analytiske formål.

For system integratorer vil konsulentoppdrag innenfor de ulike scenarioene ovenfor være en naturlig vei å gå. Ved utviklingsprosjekter vil nettskyen fjerne en del av risikoen ved at mange av komponentene allerede
er på plass og tilbyr den robustheten som kreves. Videre vil man få økt fokus på selve applikasjon og mest sannsynlig en raskere "time to marked".

En del system integratorer og andre partnere har IP (intellectual property) som man ønsker å tilby til andre kunder eller som brukes i forbindelse med prosjekter. Nettskyen gjør det enklere å tilby denne løsningen som en SaaS løsning eller som separerte miljøer i IaaS.

Windows Azure åpner også muligheten for en partner å påta seg ansvaret som en ‘cloud broker/services integrator’. Det betyr at kunden har en forhold til partneren og ikke direkte til leverandøren av nettskyen. I
tilfellet av Windows Azure kreves det at partneren inngår en Windows Azure hosting avtale med Microsoft.

Og sist men ikke minst vil å komme i gang med nettskyen være viktig for å tiltrekke og beholde talenter.

 

Ressurser for å komme i gang:

-  Windows Azure Offisiell nettside

-  Offisiell Windows Azure blogg

-  The Cloud – Unlocking New Enterprise Paradigms

-  MEETWindowsAzure - Chalk Talks, Events, Stories, Contests,Conversations

-  Windows Azure Services på Windows Server for hosting providers

-  MPN trening innenfor partnermuligheter, salg, teknisk salg, arkitektur og utvikler
(Exam 70-583).
Mye av treningen er rettet mot PaaS.

-  Moving Applications to the Cloud, 3rd Edition - Book Download

-   Building Hybrid Applications in the Cloud on Windows Azure - Book Download  

 

 

God jul og god nytt år.

Geir Morten Allum

Windows Azure – Business Development Manager

 

 

 

 


Comments (0)

Skip to main content