Windows Server 2003 即將終止支援,微軟協助企業度過資安與認證危機


距離 Windows Server 2003 2015/7/14 終止支援,已經不到一年的時間,根據業界經驗,伺服器升級評估與移轉至少需要 200 至 350 天,台灣微軟建議企業現在就應開始準備,並且提供必須資源協助企業,全速前進美好未來。了解更多 Windwos Server 2003 終止支援 ,企業美好未來,此路不通

Windows Server 2003 終止支援,IT 人員需注意風險連鎖效應,包括了 :

 • 資安風險 : 終止支援後,微軟不再提供資訊安全修補程式和 Hotfix,伺服器和應用程式很容易遭受資訊安全威脅並造成停機時間。
 • 成本提升 : 不再有任何付費或免費的協助支援選項,伺服器及應用程式維護費用將快速高漲。
 • 法規風險 : 不符合法規與政策,可能導致信用評等降低、認證不通過,例如SSAE 16或ISO 27001等

而目前坊間所謂的補救方案,其實並無法完全解決問題,兩種迷思 :

 • 把伺服器虛擬化就好了?事實上虛擬化無法重建安全環境,虛擬機器使用,一樣要面對終止支援,沒有修補程式。
 • 靠資安軟體防護?第三方廠商的資安軟體,無法解決系統核心漏洞,效果有限安全沒有保障,同時也無法符合法規要求。

面對 Windows Server 2003 2015/7/14 終止支援,企業需要更安全有效率的兩種好選擇:

 1. 升級 Windows Server 2012 R2。Windows Server 2012 R2 在擴充性、效能、密集度、叢集、儲存體等方面都居於業界領先地位,升級 Windows Server 2012 R2 不只解決終止支援危機,更帶領企業走向現代化。了解更多 Windows Server 2012 R2
 2. 或轉移至 Microsoft Azure。除了升級之外,也可以選擇把原本部署在伺服器上的應用,轉移至 Microsoft Azure,Azure 可快速建置 Windows Server、SQL Server 等,配合企業各種需求,且能與本地端的 Windows Server 應用(如 AD)完美整合,建置未來的 Cloud OS 商業架構,不需考慮硬體汰舊換新問題,也不必進行系統安全更新,且沒有終止支援問題。了解更多 Microsoft Azure Virtual Machines

對於正準備導入虛擬化的企業,是伺服器升級最大受益者。若您的企業正準備導入虛擬化,那麼在此時升級 Windows Server 2012 R2,不但能解決 Windows Server 2003 終止支援的問題,還能獲得市場上最好的虛擬化工具 Windows Server 2012 R2 內建 Hyper-V 3.0 R2,一舉兩得。 了解更多戰力分析 Hyper-V vs VMware

伺服器升級涉及企業各層面,包括日常營運、預算編列等,為了保護公司不受到傷害,協助您穩健順利完成升級,我們提供完整資源與升級工具,幫助您輕鬆建立周詳的升級計劃,有把握執行資產盤點、應用程式修改、相容性測試等,伺服器升級至少需要 200 至 350 天專案時程,現在正是開始準備的最好時機。微軟也替企業準備了無痛升級指南,專業資源傾力協助企業度過資安與認證危機。

1. Windows Server 2012 Compatibility Cookbook,提供關於新伺服器的功能資訊及現有應用程式的修改指南  

2. Microsoft Assessment and Planning Toolkit,自動化的資產盤點工具幫助移轉、升級及虛擬化的部署 

3. Microsoft Platform Ready Test Tool,幫助測試應用程式相容性的工具 

4. Windows Server App Certification Kit,幫助確認相容性及安全性,評估第三方應用程式及測試內部的應用程式 

5. AppZero,透過 AppZero 簡單一步驟升級到 Windows Server 2012 R2 

6. Windows Server Migration Tools,伺服器升級工具官方網站 

Comments (10)

 1. a 說:

  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cach-chon-may-tap-chay-bo-khi-di-mua.html
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-8098b.html máy chạy bộ 8098b[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-tre-em-tms-3391.html bàn bóng bàn trẻ em tms 3391[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-9v1116.html cúp vàng thể thao 9v1116[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-mofit-mo-2082.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC MOFIT MO-2082[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-da-nang-mht-400.html máy chạy bộ đa năng mht 400[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-stiga.html bàn bóng bàn stiga[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-9v0126.html cúp vàng thể thao 9v0126[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-eliptical-al602e-8.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC ELIPTICAL AL602E-8[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-da-nang-mht-451.html máy chạy bộ điện đa năng mht 451[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-stiga-premium-roller.html bàn bóng bàn stiga premium roller[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-9b0128.html cúp vàng thể thao 9b0128[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-reebok-titanium-tc10.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC REEBOK TITANIUM TC1.0[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-impulse-ect7.html máy chạy bộ impulse ect7[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-song-ngu-323.html bàn bóng bàn song ngư 323[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-8v0077.html cúp vàng thể thao 8v0077[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-reebok-tx-10.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC REEBOK TX 1.0[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-mht-4000nbm.html máy chạy bộ mht 4000nbm[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-thien-truong-mdf-25-ly.html bàn bóng bàn thiên trường mdf 25 ly[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-8v0177.html cúp vàng thể thao 8v0177[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-reebok-txf-30.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC REEBOK TXF 3.0[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-viking-vk-66ad.html máy chạy bộ viking VK 66ad[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-thien-truong-mdf-18-ly.html bàn bóng bàn thiên trường mdf 18 ly[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-8v0088.html cúp vàng thể thao 8v0088[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-life-56.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC LIFE 56[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-viking-vk-88.html máy chạy bộ viking vk 88[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-vinasport-30-ly.html bàn bóng bàn vinasport 30 ly[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-8v0188.html cúp vàng thể thao 8v0188[/URL]

 2. a 說:

  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cach-chon-vot-bong-ban-khi-di-mua.html
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-life-562.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC LIFE 562[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-impulse-ac2970s.html máy chạy bộ impulse ac2970s[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-vinasport-25-ly.html bàn bóng bàn vinasport 25 ly[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-efit-510b.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC EFIT 510B[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-mht-5053.html máy chạy bộ mht 5053[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-vinasport-20-ly.html bàn bóng bàn vinasport 20 ly[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-8v0141.html cúp vàng thể thao 8v0141[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-yk-ct5818.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC YK-CT5818[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-mct-298-dc.html máy chạy bộ mct 298[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-double-fish-x1-new-2015.html bàn bóng bàn double fish x1 new 2015[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-9v1115.html cúp vàng thể thao 9v1115[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-gb40.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC GB40[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-5000z-co-lon.html máy chạy bộ điện 5000z cỡ lớn[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-double-fish-233.html bàn bóng bàn double fish 233[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cach-chon-may-tap-chay-bo-khi-di-mua.html cách chọn mua máy chạy bộ[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-elip-one-gx40.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC ELIP ONE GX40[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-mct-298-ac.html máy chạy bộ mct 298 ac[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-song-ngu-308-ld.html bàn bóng bàn song ngư 308 ld[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-9v1112.html cúp vàng thể thao 9v1112[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-life-42.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC LIFE-42[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-5000a-co-lon.html máy chạy bộ 5000a cỡ lớn[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-song-ngu-703.html bàn bóng bàn song ngư 703[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cach-chon-vot-bong-ban-khi-di-mua.html cách chọn vợt bóng bàn[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-chay-bo-genus-240.html XE ĐẠP TẬP CHẠY BỘ GENUS-240[/URL
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-mht-1802ad.html máy chạy bộ mht 1802ad[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-tibhar-norm.html bàn bóng bàn tibhar norm[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-9v0111.html cúp vàng thể thao 9v0111[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-royal-594.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC ROYAL-594[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-mht-2601.html máy chạy bộ mht 2610[/URL]

 3. a 說:

  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-tibhar-top.html bàn bóng bàn tibhar top[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-9b1110.html cúp vàng thể thao 9b1110[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-efit-381b.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC EFIT 381B[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-mht-640.html máy chạy bộ mht 640[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-song-ngu-201a-new.html bàn bóng bàn sowng ngư 201a new[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-9v1110.html cúp vàng thể thao 9v1110[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-royal-561b.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC ROYAL 561B[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-mht-942.html máy chạy bộ mht 942[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-song-ngu-201.html bàn bóng bàn song ngư 201[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cac-tu-the-tap-yoga-tai-nha-tot-nhat.html các tư thế tập yoga tại nhà[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-dly-ct2612.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC DLY-CT2612[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-yk-et1403d.html máy chạy bộ điện yk et1403d[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-tt-201.html bàn bóng bàn thiên trường 201[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cach-chon-ban-bong-ban-tot-nhat.html hướng dẫn chọn bàn bóng bàn[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-spin-bike.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC SPIN BIKE[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-yk-et1403.html máy chạy bộ điện yk et1403[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-double-fish-volant-2-a.html bàn bóng bàn double fish volant 2 a[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-9v0109.html cúp vàng thể thao 9v0109[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-am-s6165b.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC AM-S6165B[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-reebok-gt40.html máy chạy bộ điện reebok gt40[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-xiom-hq-t5.html bàn bóng bàn xiom hq t5[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-vang-9v0028.html cúp thể thao vàng 9v0028[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-am-s8001.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC AM-S8001[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-reebok-gt50.html máy chạy bộ điện reebok gt50[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-double-fish-328.html bàn bóng bàn double fish 328[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-8v0019.html cúp thể thao 8v0019[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-mhs-92g.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC MHS-9.2G[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-reebok-gt60.html máy chạy bộ điện reebok gt60[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-song-ngu-99-45b.html bàn bóng bàn song ngư 99 45b[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-vang-8v0119.html cúp thể thao vàng 8v0119[/URL]

 4. a 說:

  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-eliptical-mhe-636.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC ELIPTICAL MHE-6.36[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-impulse-pt300.html máy chạy bộ điện impulse pt300[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-302441.html bàn bóng bàn 302441[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-8b0027.html cúp thể thao 8b0027[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-the-duc-xhs-100.html XE ĐẠP THỂ DỤC XHS 100[/URL
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-co-lon-impulse-pt400.html máy chạy bộ điện cỡ lớn impulse pt400[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-mp-9608.html bàn bóng bàn mp 9608[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-bach-kim-8b0119.html cúp thể thao bạch kim 8b0119[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-obitrac-elite-mo-2081.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC OBITRAC ELITE MO-2081[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-da-nang-mht-240a.html máy chạy bộ điện đa năng mht 240a[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-double-fish-df-339.html bàn bóng bàn double fish df 339[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-28233.html cúp thể thao 28233[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-x-bike-x100mp.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC X-BIKE X100MP[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-cao-cap-mht-2420m.html máy chạy bộ cao cấp mht 2420m[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-tms-3316.html bàn bóng bàn tms 3316[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-385012.html cúp thể thao 385012[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-s-2000.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC S-2000[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-chuyen-dung-mct-5906.html máy chạy bộ điện chuyên dụng mct 5906[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-dhs-1024.html bàn bóng bàn dhs 1024[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-283312.html cúp thể thao 283312[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-mo-2060.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC MO-2060[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-mct-5517a.html máy chạy bộ điện mct 5517a[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-dhs-2023.html bàn bóng bàn dhs 2023[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-t3018a.html cúp thể thao t3018a[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-yk-ct-0801b.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC YK-CT 0801B[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-co-lon-mht-4500.html máy chạy bộ điện cỡ lớn mht 4500[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-dhs-1223.html bàn bóng bàn dhs 1223[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-8b0111.html cúp thể thao 8b0111[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-bk-2055.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC BK 2055[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-601402.html máy chạy bộ điện 601402[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cac-tu-the-tap-yoga-tai-nha-tot-nhat.html

 5. a 說:

  http://thethaothientruong.com.vn/cach-chon-dong-co-may-chay-bo-dien-phu-hop-nhat.html
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-cao-cap-mp-993.html bàn bóng bàn cao cấp mp 993[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huy-chuong-41470.html huy chương 41470[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-et-82i.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC ET 8.2I[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-da-nang-601402d.html máy chạy bộ điện đa năng 601402[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-mp-201.html bàn bóng bàn mp 201[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-bieu-tuong-bong-da-2v0102sa.html cúp biểu tượng bóng đá 2v0102sa[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-l900.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC L900[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-dien-cao-cap-htm-1809ad.html máy chạy điện cao cấp htm 1809ad[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-double-fish-df-201s.html bàn bóng bàn double fish df 201s[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-ytp601.html cúp vàng thể thao ytp601[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-orbitrack-elite-b2050.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC ORBITRACK ELITE B2050[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-da-nang-t10ad.html máy chạy bộ điện đa năng t10ad[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-song-ngu-301.html bàn bóng bàn sowng ngư 301[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-ytp202.html cúp vàng thể thao ytp202[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-orbitrek-elite.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC ORBITREK ELITE[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-da-nang-t75d.html máy chạy bộ điện đa năng t75d[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-leoviz-tanker-t-1.html bàn bóng bàn leoviz t 1[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-t3050.html cúp thể thao t3050[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-r23900-c.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC R23900-C[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-elife-t-50ad.html máy chạy bộ điện elife t 50ad[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-duc-long-pt-07.html bàn bóng bàn đức long pt 07[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-vinh-danh-9v0013.html cúp vàng vinh danh 9v0013[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-reebok-zr7.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC REEBOK ZR7[/URL
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-reebok-titanium-tt-10.html máy chạy bộ reebok titanium tt 10[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-duc-long-td-04.html bàn bóng bàn đức long td 04[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-8v0111.html cúp vàng thể thao 8v0111[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ky-thuat-danh-cau-long-dap-cau.html

 6. a 說:

  http://thethaothientruong.com.vn/bang-tai-may-chay-bi-rit-va-cach-xu-ly-boi-tron.html
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-reebok-z7.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC REEBOK Z7[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-reebok-zr7.html máy chạy bộ điện reebok zr7[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-duc-long-pt-05.html bàn bóng bàn đức long pt 05[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-vang-the-thao-8v0003.html cúp vàng thể thao 8v0003[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-reebok-re-14203.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC REEBOK RE-14203[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-reebok-zr8.html máy chạy bộ điện reebok zr8[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-duc-long-pt-04.html bàn bóng bàn đức long pt 04[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-8v0133b.html cúp thể thao 8v0133[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-orbitrek-x2.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC ORBITREK X2[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-reebok-zr10.html máy chạy bộ điện reebok zr10[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-duc-long-tl-04.html bàn bóng bàn đức long tl 04[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-tennis.html cúp tennis[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-royal-92002.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC ROYAL 92002[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-reebok-zr11.html máy chạy bộ điện reebok zr11[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-duc-long-td-03.html bàn bóng bàn đức long td 03[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-613c.html cúp thể thao 613c[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-bk-2051.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC BK 2051[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-da-nang-mht-1910s-5.html máy chạy bộ điện đa năng mht 1910s-5[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-duc-long-td-02.html bàn bóng bàn đức long td 02[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-613b.html cúp thể thao 613b[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-impulse-ps300c.html XE ĐẠP TẬP IMPULSE PS300C[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-da-nang-yk-ct1402b.html máy chạy bộ điện đa năng yk ct1402b[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-duc-long-td-01.html bàn bóng bàn đức long td 01[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-milano-light-8v0132.html cúp thể thao milano light 8v0132[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-8906w.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC 8906W[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-yk-et1401b.html máy chạy bộ điện yk et1401b[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-duc-long-tl-05.html bàn bóng bàn đức long tl 05[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-milano-light-8b0032.html cúp thể thao milano light 8b0032[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-8906rw.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC 8906RW[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cach-chon-ban-bong-ban-tot-nhat.html

 7. a 說:

  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien.html
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-dl-2463.html máy chạy bộ điện dl 2463[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-729-tb2.html bàn bóng bàn 729 tb2[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/cup-the-thao-milano-light-8v0032.html cúp thể thao milano light 8v0032[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-8906tw.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC 8906TW[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-dl-2420d.html máy chạy bộ điện dl 2420[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-729-ta1.html bàn bóng bàn 729[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/co-luu-niem-the-thao.html cờ lưu niệm thể thao[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-805p.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC 805P[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-dl-112.html máy chạy bộ điện dl 112[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-thang-long-mdf-25-ly.html bàn bóng bàn thăng long mdf 25 ly[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cach-chon-may-tap-chay-bo-khi-di-mua.html hướng dẫn chọn mua máy chạy bộ[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-805w.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC 805W[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-dl-2429d.html máy chạy bộ điện dl 2429d[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-dhs-gold-rainbow.html bàn bóng bàn dhs gold rainbow[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cach-chon-vot-bong-ban-khi-di-mua.html cách chọn vợt bóng bàn[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-806p.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC 806P[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-xd-555a.html máy chạy bộ điện xd 555a[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-dhs-rainbow.html bàn bóng bàn dhs rainbow[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cac-tu-the-tap-yoga-tai-nha-tot-nhat.html các tư thế tập yoga tại nhà[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-807a.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC 807A[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-cao-cap-mht-1430m.html máy chạy bộ điện cao cấp mht 1430m[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-song-hi-sh2324.html bàn bóng bàn song hỉ sh2324[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/huong-dan-cach-chon-ban-bong-ban-tot-nhat.html hướng dẫn chọn bàn bóng bàn tốt nhất[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-807w.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC 807W[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/may-chay-bo-dien-cao-cap-mht-1460.html máy chạy bộ điện cao cấp mht 1460[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban-song-hi-sh2828.html bàn bóng bàn song hỉ sh2828[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ky-thuat-danh-cau-long-dap-cau.html kỹ thuật đánh cầu lông[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/xe-dap-tap-the-duc-am-s3000.html XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC AM-S3000[/URL]
  http://thethaothientruong.com.vn/ban-bong-ban.html

Skip to main content