TechED 2012 China : PCV-300-13 如何从SCCM2007顺利迁移至SC2012 ConfigMgr


    Hi 各位:

    TechEd 2012 大会终于结束,附件是我在本次会议中所讲的课程大纲,供大家参考。

 

   

    Enjoy !

    Justin Gao

    Microsoft (China)

TechED2012-PCV-300-13_Justin Gao.pdf

Comments (0)

Skip to main content