MOM 2005 Reports – nekorektní údaje na ose X


Datumové údaje  v databázi SystemCenterReporting – data warehouse pro MOM 2005 SP1 byly navrženy pouze do konce roku 2009. Nepocítalo se, že produkt bude v roce 2010 ješte v provozu?

Clánek KB 2012828 z 11. ledna 2010 popisuje, jak limit posunout do roku 2019 a data do tabulky SC_DateDimension_table doplnit:

USE SystemCenterReporting
GO

DECLARE @MaxDate DATETIME
DECLARE @NewStartDate DATETIME

SELECT @MaxDate = MAX([Date]) FROM dbo.SC_DateDimension_View

SET @NewStartDate = DATEADD(day, 1, @MaxDate)

EXECUTE p_PopulateDateDimension @startDate = @NewStartDate, @endDate = '1/1/2020 12:00 AM'
GO

Clánek KB viz: MOM 2005 Reports have incorrect date values on the X-axis

Znacky Technorati: ,
Comments (0)

Skip to main content