Rundt om et 1:1 netbook-projekt


Af Torben Andersen, teknologirådgiver

Helsingør Kommunes it-satsning på skolerne er udtryk for en ny og ambitiøs it-tænkning med fokus på didaktik og faglighed. Men der er naturligvis også en række tekniske krav, der skal håndteres, når man øger antallet af pc’er med faktor 3, 4 eller 5. Denne artikel handler om de vigtigste udfordringer, en så stor it-udrulning som den i Helsingør medfører.

Driftskravet øges, når penalhuset bliver digitalt

Kvaliteten af it-driften bliver for alvor uhyre vigtig, når man som skole har sat sig i den situation, at computeren anvendes til alt. Scenariet med en elev, som ikke har sin computer til rådighed, svarer ikke blot til den analoge situation, hvor eleven har glemt sit penalhus. Det svarer faktisk til en situation, hvor eleven har glemt både skoletaske og bøger. På nuværende tidspunkt vil det være for ambitiøst at gå ind i en detaljeret beskrivelse af, hvordan man løser alle de tekniske udfordringer. Men der er åbenlyse problemstillinger, som man skal tage stilling til. Der findes naturligvis flere løsningsmuligheder, men de afdækkes bedst i en dialog, som jeg naturligvis gerne deltager i. Find mine kontaktoplysninger nederst på siden.

Netværket

Det første punkt til drøftelse er udformningen af det trådløse netværk. Først og fremmest fordi en øgning i mængden af computere i sig selv øger netværkstrafikken. De fleste skoler har i udgangspunktet en situation, hvor de anvender en kombination af kablede og trådløse computere. Derfor kan antallet af computere på det trådløse netværk meget nemt blive øget med en faktor 5 eller 10.

Forbindelsen til internettet vil blive voldsomt belastet afhængigt af blandt andet hvordan man ønsker at foretage sikkerhedsopdateringer. Specielt hvis man vælger ikke at implementere en lokal opdateringsservice til Windows, vil hver enkelt klient hente dem via internetforbindelsen. Dette har potentiale til at monopolisere internetforbindelsen i timevis med vidtrækkende konsekvenser for undervisningen til følge.

Alt i alt - netværksplanlægningen er et område for professionelle med blik for behovene på en skole. Mit bedste råd er at få en specialist inddraget i projektet.

Vedligehold af hardware

I en pc-koloni, der tæller hundrede- eller tusindvis af computere, må man naturligvis forvente operationssvigt på nogle af maskinerne. Der er en række forhold, som der på forhånd skal tages stilling til:

  • Proceduren for reparation af computere, der fejler
  • Hvilken service, der skal etableres
  • Etablering af pc-udlånspulje til elever, der er uden computer
  • Forsikringsspørgsmål

Nyt image

Løbende vil der være behov for at lægge images på maskinerne. Det vil ofte være ved indkøb af nye maskiner. Men i tilfælde, hvor der opstår vanskeligheder med en computer, kan det være enklere at lægge et nyt image på i stedet for at fejlsøge. Et image skal vedligeholdes. Dels fordi, der kommer nye versioner af de programmer, der afvikles på det, dels fordi, der kommer driver- og Windows opdateringer. Des mere færdig en computer er, når der er lagt nyt image på, jo hurtigere får eleven pc’en tilbage i klassen. En løsning er derfor på den enkelte skole at etablere et antal stationer med alle modeller af strømforsyninger og fysiske netværkskabler. Herfra skal der være mulighed for at reinstallere image på maskinerne. Konsekvenserne af en reinstallation skal være kendt af eleverne på forhånd. Der består således en pædagogisk opgave i at lære eleverne at sikkerhedskopiere deres filer, dokumenter, musik, billeder, programmer og opsætninger. Det skal afklares, hvem der skal supportere eleverne i processen.

Software-vedligeholdelse af elevernes computere

Et væsentligt element er at vedligeholde computernes software. Det drejer sig både om Windows og Office, men i lige så høj grad om, hvad der ellers installeres af programmer. Taler vi om tusindvis af computere, der skal have et program installeret, er der for mig at se ingen vej uden om at implementere en automatisk opdateringsservice til alle eller til grupper af brugere. Der ligger et stort potentielt tidsspilde i, at brugerne selv skal udføre handlingen. Prøv selv at gange de få minutter en opdatering kan tage op med fx 8.000, som forventes at være antallet af maskiner i Helsingør når dette skoleår slutter.

Beskyttelse af data

Først når elevens arbejde for alvor er gjort digitalt, skal man tage stilling til om man kan overlade sikringen af data til eleven selv. Det er naturligvis det billigste og mest enkle at definere, at det er elevens eget ansvar at gemme vigtige data på ElevIntra, på SkyDrive eller på en USB nøgle. Der skal tages principiel stilling til, om man vil leve med, at data og filer såedes ikke er sikret systematisk og at en del uomgængeligt vil gå tabt. Eller om man vil finde en centralt defineret løsning, der sikrer, at elevernes data kan genskabes.

En variation over problematikken omkring sikring af eleven data er, hvordan data føres videre, når elever får ny computer eller nyt image. Dette vil der givetvis være behov for mindst én gang årligt. Hvis data og indstillinger ikke sikres, vil det tage lang tid at genskabe det mistede. Den analoge pendant er situationen før sommerferien, hvor eleverne skal skifte klasselokale og skal huske at få alle deres ting med sig fra det gamle klasselokale. Resten smider rengøringspersonalet i en affaldscontainer. Blot er der på en computer mange flere gemmesteder end i det fysiske klasselokale.

Beskyttelse af eleven på nettet

Det er velkendt for de fleste, at der findes en række risici, når man arbejder på nettet:

  • Virus, der har muligheden for at ødelægge installationen
  • Spyware, der kan stjæle brugerens identitet og hente personfølsomme data
  • Overgreb fra personer, der har ”onde” hensigter.

De to første elementer kan håndteres af et anti-malwareprogram, som der findes en lang række af. Vigtigst i den forbindelse er, at man sikrer sig, at programmet altid kører og bliver opdateret - gerne som en del af det generelle software-vedligehold af computerne. Det sidste element drejer sig om at lære eleverne god skik, når de færdes på nettet – det kan ikke løses ad teknisk vej.

Kontakt mig gerne for en uddybet dialog:

E-mail: tanderse@microsoft.com

Telefon: 45 67 87 77


Comments (0)

Skip to main content