Sublicencjonowania dla podmiotów stowarzyszonych w ramach umowy Select


Ostatnio zostałem poproszony o rozwikłanie następującej zagadki licencyjnej. Brzmiała ona następująco:

Są dwie firmy, A oraz B. Firma A zakupiła i wdrożyła 6 licencji na Exchange 2010 (2xEnterprise, 4xStandard) + (plus 700 CALi do tego). Firma B chce korzystać z serwera i CALi które ma A. Czy jest to możliwe? Firma A ma 100% udziałów w B, więc wydaje mi się, że spełnia warunki "Podmiotu stowarzyszonego".

Czy aby B mogło korzystać z licencji i serwera CP musimy podpisać umowę o sublicencjonowaniu? Czy ewentualnie możemy im odsprzedać CALe, a na serwer kupić External Connector?

Licencje były kupowane w ramach licencji Select

 

Moja odpowiedź była następująca:

 

W opisanej sytuacji skorzystanie z licencji External connector nie może mieć miejsca.

Świadczy o tym następujący zapis widoczny w PUR, strona 72, stan na kwieceń 2011,

a) Licencje External Connector. Każdą uzyskaną licencję External Connector muszą Państwo przypisać do serwera objętego licencją na uruchamianie co najmniej jednego wystąpienia oprogramowania serwera. Partycja sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne serwery. Każda uzyskana przez Państwa licencja External Connector przypisana do serwera umożliwia dowolnej liczbie użytkowników zewnętrznych uzyskiwanie dostępu do wystąpień oprogramowania serwera na tym serwerze. Dla tych użytkowników nie są potrzebne licencje CAL.

„Użytkownicy zewnętrzni” są to użytkownicy, którzy nie są:

(i) pracownikami Państwa ani Państwa podmiotów stowarzyszonych ani

(ii) kontrahentami świadczącymi swe usługi na miejscu u Państwa lub Państwa podmiotów stowarzyszonych lub przedstawicielami Państwa lub Państwa podmiotów stowarzyszonych.

 

Odsprzedaż licencji, jest zgodnie z Umową Select, (stan na październik 2010) obarczona kilkoma warunkami.

Przenoszenie Licencji na osoby trzecie. Przenoszenie Licencji jest niedozwolone z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym punkcie umowy.

(i) Prawo do przeniesienia. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może przenieść w pełni opłacone Licencje bezterminowe na rzecz: (1) Podmiotu Stowarzyszonego lub (2) niestowarzyszonej osoby trzeciej w związku ze zbywaniem środków Podmiotu Stowarzyszonego lub oddziału Zarejestrowanego Podmiotu Stowarzyszonego bądź któregokolwiek z jego Podmiotów Stowarzyszonych albo w związku z połączeniem lub konsolidacją. W tym celu przed przeniesieniem Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony musi wypełnić i przesłać do Microsoft stosowny formularz, który można pobrać ze strony http://www.microsoft.com/licensing/contracts. Przeniesienie Licencji będzie ważne dopiero z chwilą przekazania przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony nabywcy Licencji dokumentów opisujących właściwe Prawa do Używania Produktów, ograniczenia dotyczące używania, ograniczenia odpowiedzialności oraz ograniczenia dotyczące przenoszenia Licencji, opisane w niniejszym punkcie, oraz zaakceptowania na piśmie przez nabywcę Licencji powyższych warunków i ograniczeń. Każde przeniesienie Licencji z naruszeniem postanowień niniejszego punktu będzie nieważne i nałoży na Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony obowiązek zwrócenia bądź zniszczenia kopii Produktów objętych taką Licencją.

(…)

(iii) Zakaz odsprzedaży. Odsprzedaż Licencji, w tym jakiekolwiek przeniesienie Licencji przez Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony lub jego Podmiot Stowarzyszony z zamiarem późniejszego przeniesienia tych Licencji na niestowarzyszone osoby trzecie, jest zabroniona.

W praktyce oznacza to, że w opisanej sytuacji odsprzedać nabytych licencji CAL już też nie może mieć miejsca.

 

Dopuszczalne jest jednak sublicencjonowania. Zgodnie z Umową Select, (stan na października 2010). Odnajdujemy tam następujący zapis

Używanie przez Podmioty Stowarzyszone. Zarejestrowany Podmiot Stowarzyszony może udzielać sublicencji na prawa do używania Produktów wszystkim swoim Podmiotom Stowarzyszonym wyszczególnionym w Rejestracji, jednak Podmioty Stowarzyszone nie mogą udzielać dalszych sublicencji i mają obowiązek wykonywać swoje prawa zgodnie z postanowieniami licencyjnymi określonymi w niniejszej umowie.

Sugerują aby w tej sytuacji skorzystać z zapisu dotyczącego sublicencjonowania i nie dokupować dodatkowych licencji i skorzystać z tych już nabytych. Musi być jednak spełniony następujący warunek – podmiot stowarzyszony musi być wyszczególniony w rejestracji.

Comments (1)

  1. Krzysztof says:

    Jak zatem wygląda sytuacja kiedy mamy dwie firmy A i B. Firmy są połączone osobowo(osoby w KRS) Firma A ma serwer i chce żeby firma B miała możliwość korzystanai z jego zasobów. Jak tu wygląda sprawa zakupu CALi ?
    Kupuje je firma A i udostepnia je firmie B na zasadzie prawa do przeniesienia czy na etapie zakupu należy zaznaczyć że licencje będą używane przez podmioty stowarzyszone ?

Skip to main content